Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN SYNAM INTERNATIONAL, gevestigd te Stadskanaal.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van alle aanbiedingen en offertes van Synam International (KvK nr 60345705) en alle door Synam International te sluiten en gesloten overeenkomsten, tenzij en voor zover door Synam International schriftelijk is toegestemd in gehele of gedeeltelijke afwijking daarvan, welke afwijking slechts geldt voor de met name door Synam International genoemde overeenkomst c.q. overeenkomsten. In geval van gedeeltelijke afwijking blijven deze leveringsvoorwaarden voor het overige onverminderd gelden. Eerder gedeponeerde leveringsvoorwaarden komen hiermee te vervallen. Onder 'Koper' wordt verstaan iedere (rechts)persoon (i) die met Synam International in contact treedt, (ii) die Overeenkomst(en) (van opdracht, koop of anderszins) met Synam International sluit, (iii) die een of meerdere zaken wenst te kopen of koopt van Synam International en (iv) aan wie Synam International de zaken ter beschikking heeft gesteld op grond van levering onder eigendomsvoorbehoud.

Artikel 2. Aanbieding

Alle aanbiedingen van Synam International zijn vrijblijvend en binden Synam International eerst nadat Synam International een opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel vanaf het moment dat Synam International een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. Schriftelijke aanbiedingen zijn geldig gedurende veertien dagen nadat het aanbod is gedaan, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen komen automatisch te vervallen indien deze niet zijn aanvaard voor het verstrijken van de termijn, behoudens andersluidende mededeling van Synam International. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Informatiemateriaal

Alle informatie en informatiematerialen van Synam International, de daarin of elders door Synam International genoemde prijzen, levertijden, gewichten, afmetingen, tekeningen en overige gegevens over door Synam International te verkopen zaken en alle afbeeldingen, tekeningen en omschrijvingen van die zaken zijn vrijblijvend en gelden slechts als benadering, tenzij Synam International schriftelijk het tegendeel uitdrukkelijk heeft bevestigd. Type- en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden.

Artikel 4. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door Synam International een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het model, monster of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk was vermeld en/of overeengekomen dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte model, monster of voorbeeld.

Artikel 5. Orders, toezeggingen en afspraken

Orders die Synam International van koper ontvangt, zijn, ongeacht de wijze waarop zij zijn gegeven, bindend voor Koper. Orders zijn door Synam International geaccepteerd en een overeenkomst met Synam International komt eerst tot stand, indien Synam International een schriftelijke orderbevestiging aan Koper heeft verzonden, dan wel vanaf het tijdstip waarop door Synam International met de uitvoering een begin is gemaakt. Dit geldt ook voor door vertegenwoordigers of andere personen in dienst van Synam International gedane aanbiedingen en toezeggingen, alsmede op de door hen gemaakte afspraken.

Artikel 6. Aanvaarding door facturering

Een door Synam International voorafgaand aan de eigenlijke schriftelijke orderbevestiging verzonden factuur geldt als bevestiging van de order voor zover deze in de factuur in rekening is gebracht.

Artikel 7. Prijzen

De door Synam International opgegeven prijzen gelden voor levering, exclusief montage, tenzij schriftelijk anders door Synam International is opgegeven. Synam International streeft ernaar om van prijswijzigingen steeds zo snel mogelijk mededeling te doen. Wanneer na de datum van de aanbieding door Synam International een verhoging optreedt in een of meer van de kostprijsfactoren behoudt Synam International zich het recht voor om het prijsverschil door te berekenen aan Koper. Indien Koper een plan wil inclusief montage zorgt de Koper voor een veilige werkruimte en indien nodig hoogwerker of aanvullende materialen. Eventueel meerwerk is niet bij de prijs inbegrepen.

Artikel 8. Kortingen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden geen andere kortingen toegestaan dan op de factuur van Synam International is vermeld. Eerder door Synam International verleende kortingen binden Synam International niet voor latere overeenkomsten.

Artikel 9. Levertijden

Synam International streeft ernaar de levertijden steeds nauwkeurig op te geven, maar Synam International behoudt zich het recht voor daarvan ook zonder voorafgaande mededelingen af te wijken. Koper is niet gerechtigd op grond van overschrijding van de levertijden de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen dan nadat Synam International schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij Synam International een redelijke termijn voor nakoming is geboden.

Artikel 10. Levering

Alle leveringen binnen Nederland geschieden, tenzij anders vastgelegd, inclusief levering en montage. Het risico van de zaken gaat over op Koper op het moment dat de zaken feitelijk op het aangegeven afleveringsadres zijn afgeleverd. Synam International behoudt zich het recht voor om op bepaalde plaatsen in Nederland, en ter harer discretie moeilijk bereikbare locaties, niet af te leveren en een ander lever adres met Koper overeen te komen. Zaken die bij een verkoopadres van Synam International worden afgehaald of door Synam International op een andere plaats van levering dan het door Koper aangegeven afleveradres worden bezorgd, worden geacht vanaf het moment dat zij door Koper in ontvangst zijn genomen door hem in goede staat te zijn aanvaard en het risico gaat op Koper over op het op het tijdstip waarop de betreffende zaken het verkoopadres van Synam International verlaten na het laden van het betrokken vervoermiddel, respectievelijk op het moment dat de zaken op de andere plaats van levering zijn afgeleverd. Verticale en interne transporten van energie- en verdeelsystemen worden niet door Synam International verzorgd. Synam International behoudt zich het recht voor om ter uitvoering van de levering derden in te schakelen.

Artikel 11. Deelleveringen

Het is Synam International toegestaan de zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Synam International bevoegd elke deellevering afzonderlijk te factureren. Bij eventuele deellevering van energie- en verdeelsystemen is, tenzij anders vermeld, het plaatsen en het koppelen op de opstellingsplaats niet bij de prijs inbegrepen.

Artikel 12. Levering op afroep

Indien levering op afroep is overeengekomen is de Koper gehouden af te nemen volgens het overeengekomen afroep- en afleverschema.

Artikel 13. Emballage

De Koper is verplicht leenemballage binnen twee maanden na levering door Synam International leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de Koper zijn verplichtingen met betrekking tot leenemballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn onder andere de kosten voortvloeiende uit te late retournering en kosten van vervanging, herstel of reiniging. Eenmalige emballage die door Synam International met de zaken aan de Koper in rekening wordt gebracht en wordt geleverd, wordt door Synam International niet teruggenomen.

Artikel 14. Niet-afname

De Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan Koper worden geleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. In geval van niet-afname door Koper heeft Synam International aan haar leveringsverplichting voldaan wanneer zij Koper heeft bericht dat de zaken te zijner beschikking staan en Koper gedurende 7 dagen na de verzending van dit bericht nalatig blijft, de zaken alsnog in ontvangst te nemen. In dat geval kan Synam International besluiten, geheel ter Synam International 's keuze en discretie, de zaken voor rekening en risico van Koper te doen opslaan of in zijn eigen magazijn op te slaan en integrale betaling te vorderen van zowel de koopprijs, de extra transportkosten als van de opslagkosten, dan wel de koopovereenkomst zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen en vergoeding vorderen van alle door Synam International geleden schade, inclusief gederfde winst. In geval van een niet-afname door Koper, is Synam International voorts bevoegd alle met Koper lopende transacties, voor zover nog niet uitgevoerd, onder dezelfde voorwaarden te annuleren. Bij iedere annulering is het door Koper op grond van vorenstaande verschuldigde steeds direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.

Artikel 15. Wijzigingen in de te leveren zaken

Synam International is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien enerzijds omwille van bestekgegevens en levertijden en/of anderzijds het wijzigingen betreft ten aanzien van de te leveren zaken, de verpakking of de bijbehorende documentatie die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften dan wel andere toepasselijke regelgeving of indien het geringe wijzigingen van de zaak betreffen die een verbetering betekenen.

Artikel 16. Technische eisen

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is Synam International niet verantwoordelijk voor het voldoen van de geleverde zaken aan de technische eisen of (wettelijke) normen die van toepassing zijn in het land waar de zaken moeten worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle technische eisen die door de Koper aan de af te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de gebruikelijke dan wel geldende (minimum-)eisen, dienen bij het aangaan van de koopovereenkomst nadrukkelijk schriftelijk door de Koper te zijn gemeld.

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten

Bij de uitvoering van enig werk kan slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Synam International gebruik worden gemaakt van tekeningen modellen en ontwerpen en dergelijke die van Synam International afkomstig zijn. Hierop rustende intellectuele eigendomsrechten blijven in alle gevallen toebehoren aan Synam International.

Artikel 18. Geheimhouding

De Koper is verplicht alle gegevens die niet openbaar zijn (in welke vorm dan ook) die zij in het kader van de overeenkomst van Synam International verkrijgt danwel waarvan de Koper kennis neemt, geheim te houden. De Koper staat ervoor in dat hij en zijn medewerkers bedoelde plicht niet zullen schenden.

Artikel 19. Gegevensverstrekking door Koper

Synam International is gerechtigd een opdracht of overeenkomst niet, niet verder, danwel niet meer op dezelfde condities uit te voeren indien haar blijkt dat door de Koper verstrekte gegevens, die van belang zijn bij de uitvoering van de opdracht of de overeenkomst, niet correct en/of niet volledig zijn. Synam International kan alsdan aanspraak maken op vergoeding door Koper van tot op dat moment reeds gemaakte kosten en is zelf niet gehouden tot betaling van enig bedrag aan de Koper. Ten aanzien van de door Koper opgegeven kA waardes behorende bij de energie- en verdeelsystemen zal Synam International bij het opstellen van de offerte rekening houden met de door de Koper aangegeven kA waardes. Indien de kA waardes niet bekend zijn op het moment van opstellen van de offerte, zal Synam International een aanname doen betreffende de te verwachten op te treden kA waarde. Dit ontneemt niet Kopers plicht om er tijdig voor te zorgen dat Synam International beschikt over de juiste gegevens.

Artikel 20. Overmacht

Indien Synam International als gevolg van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, heeft zij het recht haar verplichtingen onder die overeenkomst op te schorten zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn. Indien Synam International bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Synam International gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Onder overmacht wordt ten deze tevens verstaan iedere omstandigheid die voor Synam International niet kenbaar was ten tijde van het aangaan van een overeenkomst, waaronder tevens te verstaan al die omstandigheden waaronder de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid tijdelijk of blijvend niet van Synam International gevergd kan worden, waaronder in ieder geval doch niet beperkt tot omstandigheden dat een of meerdere door Synam International ter uitvoering van de transactie direct of indirect betrokken derde(n), waaronder de toeleverancier(s) van Synam International, jegens Synam International in gebreke blijft (blijven), stakingen of werkonderbrekingen hetzij bij Synam International, hetzij bij toeleveranciers.

Artikel 21. Eigendomsvoorbehoud

Synam International behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Koper geleverde zaken totdat door Koper aan al zijn verplichtingen aan Synam International, uit welken hoofde dan ook, heeft voldaan. Synam International is gerechtigd om, indien Koper met de nakoming van de (betalings-)verplichtingen in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert dan wel naar het oordeel van Synam International betaling van de openstaande (al dan niet opeisbare) facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde bij Koper aanwezige zaken terug te nemen. Bij terugneming van die zaken zal Koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde (welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs verminderd met de op de terugneming verband houdende kosten). Koper is verplicht in voorkomend geval de beslag leggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van Synam International op de geleverde zaken in kennis te stellen. Het is Koper niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren. Koper verleent middels acceptatie van deze leveringsvoorwaarden reeds nu onherroepelijk machtiging aan Synam International om de terreinen en gebouwen van Koper dan wel van derden die de zaken voor Koper houden te betreden teneinde de geleverde zaken terug te kunnen nemen of terug te doen nemen, onverminderd het recht van Synam International op vergoeding van de door Synam International geleden schade. De Koper is verplicht, na hiertoe door Synam International schriftelijk te zijn aangemaand, alle medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van 10% van het door Koper in totaal aan Synam International verschuldigde per dag dat de Koper in gebreke blijft zijn medewerking te verlenen. De Koper is niet bevoegd de door Synam International onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden of met enig ander beperkt recht te bezwaren. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Synam International zo snel als redelijkerwijs mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur nadat de derde enig recht op de hierboven bedoelde zaken heeft willen vestigen of heeft doen gelden, op de hoogte te stellen.

De Koper verplicht zich op eerste verzoek van Synam International :

  • De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal en bedrijfs-, brand-, ontploffings- en waterschade en de polis van deze verzekering(en) aan Synam International ter inzage te geven
  • De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Synam ter beschikking stellen.
  • Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Synam International ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.

Artikel 22. Garantie

Voor de door Synam International geleverde zaken gelden de algemene garantievoorwaarden, zoals die door de toeleverancier van Synam International worden afgegeven. Indien voorhanden, zal Synam International de Koper een exemplaar van de gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden ter beschikking stellen. Ten aanzien van de door Synam International geleverde zaken welke door Synam International zijn geproduceerd garandeert Synam International dat de door haar geproduceerde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 36 maanden na levering. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft Koper recht op herstel van de zaak. Synam International kan er ook voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel naar het oordeel van Synam International op bezwaren stuit. De Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Indien Synam International een geleverde zaak dan wel een onderdeel daarvan herstelt en/of vervangt, gaat geen nieuwe garantieperiode lopen, zodat de oorspronkelijke garantieperiode doorloopt voor zover die nog niet is verstreken.

In alle gevallen vervalt elke garantie op geleverde zaken:

  • Indien geen geldig garantiebewijs of originele factuur worden overgelegd.
  • Na het verstrijken van de garantieperiode.
  • Indien door anderen dan door Synam International aangewezen personen werkzaamheden of aangebrachte wijzigingen aan de geleverde zaken zijn of worden verricht.
  • Indien gebreken aan de geleverde zaken het gevolg zijn van enig verzuim of onoordeelkundig gebruik door Koper en/of derden.
  • Indien de geleverde zaken niet worden gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming.
  • Indien de geleverde zaken worden behandeld in strijd met de voor het betreffende zaak geldende (gebruiks)voorschriften.
  • Indien de gebreken ontstaan of het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of diensten, welke door Koper ten behoeve van de door Synam International geleverde zaken werden verstrekt, aangebracht, of verwijderd.

Artikel 23. Aansprakelijkheid

Synam International is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit eigen gebreken, uit het gebruik van door Synam International geleverde zaken of uit door medewerkers van Synam International uitgevoerde werkzaamheden op de opstellingsplaats onder verantwoording van een door Koper aan te stellen installatie- of werkverantwoordelijke, behoudens de aansprakelijkheid volgens de wet en ook dan met inachtneming van het hiervoor in artikel 23 bepaalde. Voor schade uit of in verband met de overeenkomst, waarvoor Synam International rechtens aansprakelijk kan worden gehouden, geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, het navolgende:

A. Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door Koper aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

B. Onverminderd het bepaalde in A wordt andere schade dan in die bepaling bedoeld vergoed tot maximaal het bedrag waarvoor onze verzekeraar deze schade vergoedt. In ieder geval zal de aansprakelijkheid het bedrag van 100% van de netto factuurwaarde - zijnde de bruto factuurwaarde minus BTW, eventuele andere overheidsheffingen, kosten van vervoer en verzekering - nooit te boven gaan.

C. De onder B genoemde vergoeding betreft alle schadegevallen tezamen die uit de desbetreffende overeenkomst voortvloeien.

D. Koper vrijwaart Synam International tegen vorderingen, uit welken hoofde ook, van derden, met inbegrip van werknemers in dienst van Koper, die stellen schade te hebben geleden door een zaak die Synam International aan of vanwege Koper heeft afgeleverd.

E. Enige aansprakelijkheid van Synam International kan slechts ontstaan voor schade die is geleden binnen 3 maanden nadat de zaken aan Koper zijn geleverd en indien Koper Synam International uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking van de schade schriftelijk op de hoogte brengt van de schade(oorzaak) en, Synam International waar mogelijk een redelijke termijn gunt ter zuivering van enige tekortkoming en Synam International na het verstrijken van deze termijn in haar verplichtingen tekort blijft schieten.

Artikel 24. Klachten

Koper is verplicht de door Synam International geleverde zaken en diensten direct na aflevering van de zaken of voltooiing van de diensten te inspecteren op overeenstemming met de order. Afwijkende aantallen dienen direct na aflevering op de pakbon te worden vermeld bij gebreke waarvan Koper zich er jegens Synam International niet meer op kan beroepen dat de geleverde aantallen afwijken. Geconstateerde gebreken dienen onverwijld, doch binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Synam International te worden gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht. Gebreken die Koper niet direct kenbaar zijn, dient Koper binnen 5 werkdagen nadat Koper deze redelijkerwijs had behoren te ontdekken, maar in ieder geval binnen 3 maanden na levering van de zaken aan Synam International kenbaar te maken onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klacht en onder inzending van de pakbon en opgave van het desbetreffende factuurnummer. Wordt binnen deze termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens Synam International ter zake enig gebrek. Klachten schorten de betalings- en afnameverplichtingen van Koper niet op. Retournering van de zaken kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Synam International , onder de door Synam International te bepalen voorwaarden. Indien een klacht gegrond is, is Synam International onder uitsluiting van elk recht op schadevergoeding van Koper of derden, slechts gehouden het geleverde kosteloos te laten verbeteren of te vervangen. De te retourneren zaken dienen in originele staat en in originele verpakking aan Synam International terug te worden gestuurd. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor klachten noch voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 25. Retourzending

Synam International is nimmer gehouden geleverde zaken terug te nemen. Indien Synam International in afwijking van het vorenstaande akkoord gaat met terugname van door haar geleverde zaken dan dienen deze zaken onbeschadigd en in originele verpakking.